Yamamori Hidenaga

Articles:  1-1 of 1

  • Pharmacogenomic Study of Clozapine-Induced Agranulocytosis/Granulocytopenia in a Japanese Population

    Saito Takeo , Ikeda Masashi , Mushiroda Taisei , Ozeki Takeshi , Kondo Kenji , Shimasaki Ayu , Kawase Kohei , Hashimoto Shuji , Yamamori Hidenaga , Yasuda Yuka , Fujimoto Michiko , Ohi Kazutaka , Takeda Masatoshi , Kamatani Yoichiro , Numata Shusuke , Ohmori Tetsuro , Ueno Shu-ichi , Makinodan Manabu , Nishihata Yosuke , Kubota Masaharu , Kimura Takemi , Kanahara Nobuhisa , Hashimoto Naoki , Fujita Kiyoshi , Nemoto Kiyotaka , Fukao Taku , Suwa Taro , Noda Tetsuro , Yada Yuji , Takaki Manabu , Kida Naoya , Otsuru Taku , Murakami Masaru , Takahashi Atsushi , Kubo Michiaki , Hashimoto Ryota , Iwata Nakao , 根本 清貴

    BackgroundClozapine-induced agranulocytosis (CIA)/clozapine-induced granulocytopenia (CIG) (CIAG) is a life-threatening event for schizophrenic subjects treated with clozapine.MethodsTo examine the ge …

    Biological Psychiatry 80(8), 636-642, 2016-10

    IR 

Page Top