Kobayashi Daisuke

Articles:  1-1 of 1

  • Effects of HLA-DRB1 alleles on susceptibility and clinical manifestations in Japanese patients with adult onset Still's disease

    Asano Tomoyuki , Furukawa Hiroshi , Sato Shuzo , Yashiro Makiko , Kobayashi Hiroko , Watanabe Hiroshi , Suzuki Eiji , Ito Tomoyuki , Ubara Yoshifumi , Kobayashi Daisuke , Iwanaga Nozomi , Izumi Yasumori , Fujikawa Keita , Yamasaki Satoshi , Nakamura Tadashi , Koga Tomohiro , Shimizu Toshimasa , Umeda Masataka , Nonaka Fumiaki , Yasunami Michio , Ueki Yukitaka , Eguchi Katsumi , Tsuchiya Naoyuki , Tohma Shigeto , Yoshiura Koh-ichiro , Ohira Hiromasa , Kawakami Atsushi , Migita Kiyoshi , 土屋 尚之 , 古川 宏

    BackgroundHLA-DRB1 alleles are major determinants of genetic predisposition to rheumatic diseases. We assessed whether DRB1 alleles are associated with susceptibility to particular clinical features o …

    Arthritis research & therapy 19(1), 199, 2017-09

    IR 

Page Top