Koizumi Satoshi

Articles:  1-1 of 1

  • Hetero-metal Mn–Cu and Mn–Ni clusters with tridentate Schiff-base ligands

    Nihei Masayuki , Yoshida Ayano , Koizumi Satoshi , Oshio Hiroki , 大塩 寛紀

    Novel hetero-metal di-, tetra-, and ocutanuclear Mn-Cu clusters of [MnIIICuII(5-Br-sap)2Cl(EtOH)] (1), [MnIIICuII(5-Cl-sap)2Cl(MeOH)] (2), [MnIII2CuII2(5-Br-sap)4(H2O)2](ClO4)2 (3(ClO4)2), [MnIIICuII3 …

    Polyhedron 26(9-11), 1997-2007, 2007-06

    IR 

Page Top