Fujimoto Manabu

Articles:  1-1 of 1

  • Human Leukocyte Antigen and Systemic Sclerosis in Japanese: The Sign of the Four Independent Protective Alleles, DRB1*13:02, DRB1*14:06, DQB1*03:01, and DPB1*02:01

    Furukawa Hiroshi , Oka Shomi , Kawasaki Aya , Shimada Kota , Sugii Shoji , Matsushita Takashi , Hashimoto Atsushi , Komiya Akiko , Fukui Naoshi , Kobayashi Kouji , Osada Atsumu , Ihata Atsushi , Kondo Yuya , Nagai Tatsuo , Setoguchi Keigo , Okamoto Akiko , Okamoto Akira , Chiba Noriyuki , Suematsu Eiichi , Kono Hajime , Katayama Masao , Hirohata Shunsei , Sumida Takayuki , Migita Kiyoshi , Hasegawa Minoru , Fujimoto Manabu , Sato Shinichi , Nagaoka Shouhei , Takehara Kazuhiko , Tohma Shigeto , Tsuchiya Naoyuki , 古川 宏 , 川﨑 綾 , 近藤 裕也 , 住田 孝之 , 藤本 学 , 土屋 尚之

    ObjectiveSeveral studies on associations between human leukocyte antigen (HLA) allele frequencies and susceptibility to systemic sclerosis (SSc) have been reported. Anti-centromere antibodies (ACA) an …

    PLoS ONE 11(4), e0154255, 2016-04

    IR 

Page Top