Shoda Morio

Articles:  1-1 of 1

  • HotBalloon Ablation of the Pulmonary Veins for Paroxysmal AF

    Sohara Hiroshi , Ohe Tohru , Okumura Ken , Naito Shigeto , Hirao Kenzo , Shoda Morio , Kobayashi Youichi , Yamauchi Yasuteru , Yamaguchi Yoshio , Kuwahara Taishi , Hirayama Haruo , YeongHwa Chun , Kusano Kengo , Kaitani Kazuaki , Banba Kimikazu , Fujii Satoki , Kumagai Koichiro , Yoshida Hisashi , Matsushita Masashi , Satake Shutaro , Aonuma Kazutaka , 青沼 和隆

    BackgroundPoint-by-point catheter ablation is an established treatment for drug-refractory paroxysmal atrial fibrillation (PAF). However, it is time consuming, requires excellent technique to achieve …

    Journal of the American College of Cardiology 68(25), 2747-2757, 2016-12

    IR 

Page Top