Endo Ryujin

Articles:  1-1 of 1

  • Genetic Predisposition to Ischemic Stroke

    Hachiya Tsuyoshi , Kamatani Yoichiro , Takahashi Atsushi , Hata Jun , Furukawa Ryohei , Shiwa Yuh , Yamaji Taiki , Hara Megumi , Tanno Kozo , Ohmomo Hideki , Ono Kanako , Takashima Naoyuki , Matsuda Koichi , Wakai Kenji , Sawada Norie , Iwasaki Motoki , Yamagishi Kazumasa , Ago Tetsuro , Ninomiya Toshiharu , Fukushima Akimune , Hozawa Atsushi , Minegishi Naoko , Satoh Mamoru , Endo Ryujin , Sasaki Makoto , Sakata Kiyomi , Kobayashi Seiichiro , Ogasawara Kuniaki , Nakamura Motoyuki , Hitomi Jiro , Kita Yoshikuni , Tanaka Keitaro , Iso Hiroyasu , Kitazono Takanari , Kubo Michiaki , Tanaka Hideo , Tsugane Shoichiro , Kiyohara Yutaka , Yamamoto Masayuki , Sobue Kenji , Shimizu Atsushi , 山岸 良匡

    Background and Purpose—The prediction of genetic predispositions to ischemic stroke (IS) may allow the identification of individuals at elevated risk and thereby prevent IS in clinical practice. Previ …

    Stroke 48(2), 253-258, 2017-02

    IR 

Page Top