Ueda Keiko

Articles:  1-1 of 1

  • Antenatal antiarrhythmic treatment for fetal tachyarrhythmias: a study protocol for a prospective multicentre trial

    Miyoshi Takekazu , Maeno Yasuki , Sago Haruhiko , Inamura Noboru , Yasukochi Satoshi , Kawataki Motoyoshi , Horigome Hitoshi , Yoda Hitoshi , Taketazu Mio , Shozu Makio , Nii Masaki , Hagiwara Akiko , Kato Hitoshi , Shimizu Wataru , Shiraishi Isao , Sakaguchi Heima , Ueda Keiko , Katsuragi Shinji , Ikeda Tomoaki , Yamamoto Haruko , Hamasaki Toshimitsu , 堀米 仁志

    Introduction Several retrospective or single-centrestudies demonstrated the efficacy of transplacentaltreatment of fetal tachyarrhythmias. Our retrospectivenationwide survey showed that the fetal ther …

    BMJ Open 7(8), e016597, 2017-07

    IR 

Page Top