Okada Morihito

Articles:  1-1 of 1

  • Model of lung cancer surgery risk derived from a Japanese nationwide web-based database of 78 594 patients during 2014–2015

    Endo Shunsuke , Ikeda Norihiko , Kondo Takashi , Nakajima Jun , Kondo Haruhiko , Yokoi Kohei , Chida Masayuki , Sato Masami , Toyooka Shinichi , Yoshida Koichi , Okada Yoshinori , Sato Yukio , Okada Morihito , Okumura Meinoshin , Chihara Koji , Fukuchi Eriko , Miyata Hiroaki , 佐藤 幸夫

    OBJECTIVESUsing data obtained from a Japanese nationwide annual database with web-based data entry, we developed a risk model of mortality and morbidity after lung cancer surgery.METHODSThe characteri …

    European journal of cardio-thoracic surgery 52(6), 1182-1189, 2017-12

    IR 

Page Top