Nakada Kazuto

Articles:  1-1 of 1

  • Mitochonic Acid 5 (MA-5) Facilitates ATP Synthase Oligomerization and Cell Survival in Various Mitochondrial Diseases

    Matsuhashi Tetsuro , Sato Takeya , Kanno Shin-ichiro , Suzuki Takehiro , Matsuo Akihiro , Oba Yuki , Kikusato Motoi , Ogasawara Emi , Kudo Tai , Suzuki Kosuke , Ohara Osamu , Shimbo Hiroko , Nanto Fumika , Yamaguchi Hiroaki , Saigusa Daisuke , Mukaiyama Yasuno , Watabe Akiko , Kikuchi Koichi , Shima Hisato , Mishima Eikan , Akiyama Yasutoshi , Oikawa Yoshitsugu , Hsin-Jung HO , Akiyama Yukako , Suzuki Chitose , Uematsu Mitsugu , Ogata Masaki , Kumagai Naonori , Toyomizu Masaaki , Hozawa Atsushi , Mano Nariyasu , Owada Yuji , Aiba Setsuya , Yanagisawa Teruyuki , Tomioka Yoshihisa , Kure Shigeo , Ito Sadayoshi , Nakada Kazuto , Hayashi Ken-ichiro , Osaka Hitoshi , Abe Takaaki , 中田 和人

    Mitochondrial dysfunction increases oxidative stress and depletes ATP in a variety of disorders. Several antioxidant therapies and drugs affecting mitochondrial biogenesis are undergoing investigation …

    EBio Medicine (20), 27-38, 2017

    IR 

Page Top