Hirama Hiromi

Articles:  1-1 of 1

  • The efficacy and toxicity of cabazitaxel for treatment of docetaxel-resistant prostate cancer correlating with the initial doses in Japanese patients

    Terada Naoki , Kamoto Toshiyuki , Tsukino Hiromasa , Mukai Shoichiro , Akamatsu Shusuke , Inoue Takahiro , Ogawa Osamu , Narita Shintaro , Habuchi Tomonori , Yamashita Shinichi , Mitsuzuka Koji , Arai Yoichi , Kandori Shuya , Kojima Takahiro , Nishiyama Hiroyuki , Kawamura Yoshiaki , Shimizu Yuki , Terachi Toshiro , Sugi Motohiko , Kinoshita Hidefumi , Matsuda Tadashi , Yamada Yusuke , Yamamoto Shingo , Hirama Hiromi , Sugimoto Mikio , Kakehi Yoshiyuki , Sakurai Toshihiko , Tsuchiya Norihiko

    Background: We analyzed the efficacy and toxicity of cabazitaxel (CBZ) at high and low initial doses in Japanese patients with docetaxel-resistant castration-resistant prostate cancer (CRPC). Methods: …

    BMC Cancer (19), 2019-02-15

    IR 

Page Top