Hirabayashi Masatoshi

Articles:  1-1 of 1

  • Boulder size and shape distributions on asteroid Ryugu

    Michikami Tatsuhiro , Honda Chikatoshi , Miyamoto Hideaki , Hirabayashi Masatoshi , Hagermann Axel , Irie Terunori , Nomura Keita , Ernst Carolyn M. , Kawamura Masaki , Sugimoto Kiichi , Tatsumi Eri , Morota Tomokatsu , Hirata Naru , Noguchi Takaaki , Cho Yuichiro , Kameda Shingo , Kouyama Toru , Yokota Yasuhiro , Noguchi Rina , Hayakawa Masahiko , Hirata Naoyuki , Honda Rie , Matsuoka Moe , Sakatani Naoya , Suzuki Hidehiko , Yamada Manabu , Yoshioka Kazuo , Sawada Hirotaka , Hemmi Ryodo , Kikuch Hiroshi , Ogawa Kazunori , Watanabe Sei-ichiro , Tanaka Satoshi , Yoshikawa Makoto , Tsuda Yuichi , Sugita Seiji

    In 2018, the Japanese spacecraft Hayabusa2, arrived at the small asteroid Ryugu. The surface of this C-type asteroid is covered with numerous boulders whose size and shape distributions are investigat …

    Icarus (331), 179-191, 2019-10

    IR 

Page Top