Alam Shah

ID:9000406172072

Waseda Univ. (2007年 CiNii収録論文より)

Search authors sharing the same name

Articles:  1-1 of 1

  • On the Challenges of Transporting RF Signals over an FSO Channel

    Pham Tien Dat , Katsutoshi Tsukamoto , Shozo Komaki , Takuya Nakamura , Kazuhiko Wakamori , Koichi Takahashi , Alam Shah , Kamugisha Kazaura , Kazunori Omae , Toshiji Suzuki , Harukazu Watanabe , Mitsuji Matsumoto , Takeshi Higashino , Yuji Aburakawa

    IEICE Proceeding Series (49), 706-707, 2007

    DOI 

Page Top